Oferta

Oferta 2023-10-17T12:59:02+02:00

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
  • o Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie polityki rachunkowości
  • o Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont
  • o Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów
   • Zanim dokumenty zostaną zaksięgowane pracownicy biura sprawdzą czy w ich treści nie występują wady formalne i rachunkowe
  • o Kontrola i przegląd rozrachunków, uzgadnianie sald
   • Jedną z korzyści prowadzonych ksiąg rachunkowych jest możliwość bieżącej kontroli rozrachunków przedsiębiorcy z dostawcami i odbiorcami, umożliwia to również uzgadnianie sald zobowiązań i należności z kontrahentami.
  • o Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • Rozliczanie z tytułu podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowanie informacji podatkowych do urzędu skarbowego
  • o Sporządzanie zeznań rocznych PIT, CIT
   • Roczny cykl podatku dochodowego kończy się złożeniem zeznań rocznych, w przypadku przedsiębiorców-osób fizycznych są to: PIT-36 i PIT-36L, w przypadku osób prawnych CIT-8
  • o Sporządzanie deklaracji VAT oraz informacji VAT-UE
   • Na podstawie dokumentów zewnętrznych pracownicy biura sporządzają deklaracje rozliczeniowe dla celów podatku od towarów i usług
  • o Sporządzanie sprawozdań GUS
   • Jedną z uciążliwości prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jest obowiązek wypełniania sprawozdań dla celów statystyki państwowej. Na podstawie prowadzonej przez biuro dokumentacji księgowej pracownicy biura sporządzą wymagane sprawozdanie i prześlą je elektronicznie do GUS.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg podatkowych małych podmiotów gospodarczych: podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów zgodnie z aktualnymi przepisami
  • o Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów
   • Zanim dokumenty zostaną zaksięgowane pracownicy naszego biura sprawdzą czy w ich treści nie występują wady formalne i rachunkowe
  • o Przygotowanie dokumentów do księgowania
   • Kolejnym etapem obróbki wstępnej dokumentów jest ich pogrupowanie zgodnie z możliwością zaliczenia do przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dokumentów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i ich uporządkowanie wg dat
  • o Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • o Prowadzenie ewidencji wyposażenia
   • Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500 Zł są wpisane do ewidencji wyposażenia
 • Rozliczanie z tytułu podatku od towarów i usług
  • o Rejestry VAT
   • Podstawowym instrumentem umożliwiającym przygotowanie deklaracji rozliczeniowej podatku od towarów i usług są rejestry VAT
  • o Sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE.

Prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku podatników istnieje możliwość rozliczania podatku dochodowego w formie uproszczonej- na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. W naszym biurze pracownicy, zgodnie z przepisami, obliczą należną zaliczkę na podatek dochodowy

 • Przygotowanie informacji podatkowych do urzędu skarbowego
  • o Sporządzanie zeznań rocznych PIT
   • Roczny cykl podatku dochodowego kończy się złożeniem zeznania rocznego: PIT-28
  • o Sporządzanie deklaracji VAT oraz informacji VAT-UE
   • Na podstawie dokumentów zewnętrznych pracownicy biura sporządzają deklaracje rozliczeniowe dla celów podatku od towarów i usług
  • o Sporządzanie sprawozdań GUS

Kadry i płace

 • Zatrudnianie pracownika w przedsiębiorstwie
  • Pracownicy naszego biura przygotują wszystkie wymagane dokumenty: umowę zaświadczenia i wszelkie wymagane dokumenty.
 • o Sporządzenie stosownych aneksów w czasie trwania stosunku pracy
  • W trakcie stosunku pracy mogą ulec zmianie warunki zatrudnienia, w związku, z czym aktualizacji podlega umowa o pracę.
 • o Przygotowanie innych dokumentów w czasie trwania umowy o pracę np. upomnienia, nagany, wypowiedzenie itp.
 • o Sporządzenie świadectwa pracy
  • Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca musi przekazać pracownikowi świadectwo pracy, ten dokument jest niezbędny dla kolejnego zatrudnienia
 • Prowadzenie akt osobowych
  • o Informowanie o kończących się terminach np., umów, badań itp.
   • Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest posiadanie aktualnej i prawidłowej dokumentacji stosunku pracy. W związku z tym należy pamiętać o kończących się terminach umów, bądź nieaktualnych badaniach lekarskich
  • o Przygotowywanie niezbędnych dokumentów w przypadku zmian w prawie pracy
  • o Wpinanie i numerowanie dokumentów w stosownych teczkach osobowych
  • o Przygotowywanie stosownych umów zależnie od ich rodzaju (zlecenia i dzieło)
   • Pracodawca czasem potrzebuje „pracownika” do wykonania czasowego zakresu robót lub wykonania jednorazowego dzieła. W takich sytuacjach umowy o pracę zastępowane są umowami cywilno-prawnymi
  • Rejestracja w systemie ZUS
   • o Sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej dokumentów rejestrujących osoby z właściwym kodem zatrudnienia
   • o Rejestrowanie członków rodziny
    • W przypadku, gdy na utrzymaniu pracownika znajdują się inne osoby, należy je zgłosić do ZUS
   • o Sporządzenie deklaracji rozliczeniowych
    • Pracodawca musi, co miesiąc informować o wypłaconych wynagrodzeniach i odprowadzić od nich należne daniny do ZUS i US
   • Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej pracownika
    • o Sporządzanie list płac – naliczanie wynagrodzenia oraz należnych zasiłków
 • o Sporządzanie i wysyłka Informacji rocznych dla pracownika PIT-11, PIT-40 itp.
 • o Sporządzanie i wysyłanie Deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, IWA
 • Sporządzanie zaświadczeń
  • Czasami pracownik ubiega się o kredyt lub inne świadczenia. Z tego powodu musi przedłożyć różnego typu zaświadczenia, których obowiązek przygotowania spoczywa na pracodawcy, pracownicy naszego bura przygotują wszelkie tego typu zaświadczenia.
 • Współpraca z GUS i PFRON
  • o Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań do GUS
  • o Sporządzanie deklaracji PFRON

Kluby sportowe

Stowarzyszenia i fundacje

prowadzimy księgi klubom sportowym oraz rozliczany dotacje podpisywane przez Kluby z Urzędami Miast i Gmin.

100%

Zadowolonych klientów

100%

Dokumentów rozliczonych w terminie

100%

Completely
Secure

Gotów do współpracy?

Skontaktuj się z nami ustalimy warunki współpracy. Jeśli się wahasz, skontaktuj się z nami, to Cie przekonamy do współpracy.

Kontakt

Ostatnie wpisy

Contact Info

9876 West Green Street

Phone: 1-800-987-6543

Mobile: 1-800-345-6789

Web: Avada WP Theme